Duchowieństwo parafii

Proboszcz

Prot. Marek Ławreszuk – proboszcz parafii

Wikariusze

Mitroforny prot. Sławomir Tomaszuk
Prot. Jan Karpiuk
Prot. Piotr Kiryluk
Prot. Mateusz Kiczko

Rezydenci

Mitroforny prot. Walenty Olesiuk
Mitroforny prot. Anatol Ławreszuk

Byli duchowni parafii

Mitroforny prot. Włodzimierz Cybuliński

Mitroforny prot. Włodzimierz Cybuliński (1941-2018).

W latach 1989-2014 proboszcz Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego.

O. mitrat Włodzimierz Cybuliński urodził się w 4 czerwca 1941 r. w Daszach. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Po zawarciu związku małżeńskiego z Eugenią Hasiuk otrzymał 22 lipca 1962.r z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Stefana święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 września 1962 r. z rąk JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Łódzkiego i Poznańskiego Jerzego. Pierwszą parafią o. Włodzimierza była parafia w Kuraszewie. W latach 1965 – 88 był proboszczem parafii w Czyżach. W latach 1989-2014 był pierwszym proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, później był tam rezydentem. O. Włodzimierz po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do życia wiecznego 24 lutego 2018 roku. W uroczystościach pogrzebowych oprócz licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej z pocztem sztandarowym i wartą honorową, dyrekcje szkół z terenu parafii z pocztem sztandarowym, przedstawiciele władz miejskich, zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok oraz liczni przyjaciele o. Włodzimierza.

Ojciec Włodzimierz Cybuliński był wielokrotnie nagradzany za pracę na rzecz Cerkwi, m.in. – prawem noszenia drugiego krzyża z ozdobami (2014). Oprócz tego duchowny jako pierwszy w Białymstoku pełnił funkcję kapelana więziennictwa za co w 2003 r. został odznaczony „Brązową odznaką za zasługi dla pracy penitencjarnej”.

Dyrygenci

lektor Dawid Jakubowski
Iwona Anna Randhawa
lektor Miłosz Bogić
Aleksandra Pawluczuk